Bilindiği üzere gayrimenkule ilişkin (satış, bağış, ipotek tesisi vb) işlemler ancak tapu siciline tescil ile mümkün olur. Tabi bir hakkın tapu siciline tescil edilebilmesi için birtakım prosedürlere uyulması gerekecektir. Bu yazımızda da söz konusu prosedürler ve şartlar incelenecek olup tapu sicilinin ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi için tapu sicili başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tapu işlemleri ve gayrimenkul hukukuna ilişkin hukuki destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tapu Tescil Talebinde Bulunma

Tapu müdürlüğünde bulunulacak tescilden önce internet üzerinden yahut ALO 181 hattı üzerinden randevu alınması zaman kazandıracaktır. Belirtilen gün ve saatte randevu alınan tapu müdürlüğünde istenen belgelerle birlikte hazır bulunulmalıdır. İstenen belgeler her işlem türü için farklılık arz ediyor olup https://randevu.tkgm.gov.tr/tr/Appointment/AppointmentDocuments adresinden öğrenilebilecektir. Örneğin

  • İşlem mirasçılar tarafından yapılacaksa mirasçılık belgesi,

  • Mahkeme kararına dayanan tescillerde kesinleşmiş mahkeme kararı,

  • İcradan alınacak gayrimenkullerde ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten icra yazısı,

  • Haciz ve ihtiyati haciz için (icra dairesi, mahkeme vb) yetkili merciin resmî yazısı,

  • Aile konutu şerhi için MERNİS veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği

başvuru esnasında hazır bulundurulmalıdır. Yapılan başvurular yevmiye defterine kaydedilecek olup olası ret kararlarına karşı itirazda bulunabilmek için ilgili başvurunun yevmiye defterine kaydedilmesi yerinde olacaktır.

Tapu sicilindeki tescil işlemleri yalnızca tapu sicilinde hak sahibi olarak gözüken kişiler tarafından yapılabilir. Ancak (miras, mahkeme kararı vb) tescilden önce hak sahibi olunan durumlarda bu hak sahipleri de tapu sicilinde gözükmese dahi tescil için başvurabilecektir. Benzer şekilde aile konutlarında tapuda malik olarak gözükmeyen eş de aile konutu şerhinin tescili için talepte bulunabilecektir.

Bu noktada tapu işlemlerine yönelik hukuki sorunuz olması halinde bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Tescil Başvurusunun İncelenmesi

Başvuru öncelikle müdür yahut görevli tapu memuru tarafından incelenerek yetkili kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı belirlenecektir. Kimlik doğrulama aşamasında kimlik ve (işlem vekaleten yapılıyorsa) vekaletname kontrol edilecektir. Alelade vekaletnameler yetkilendirme için yeterli olmayıp Noterlikçe düzenlenen vekaletnamelerin tapu müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Tapuda Vekaletname İle Satış başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. (Şirket, dernek, vakıf vb) tüzel kişiler adına yapılan başvurularda ise başvuruda bulunanın ilgili işlemi gerçekleştirmek için yetki sahibi olup olmadığı (imza sirküleri vb) incelenecektir. Yabancılar için süreç bir nebze farklı yürütülüyor olup detaylı bilgi için Yabancıların Gayrimenkul Satın Alması başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Müdürlük yetkiyi incelediği gibi aynı zamanda tescil talebinde bulunanın akil baliğ olduğundan emin olmalı ve kısıtlanmamış olduğunu kontrol etmelidir. Zira özellikle akli melekeleri zayıflamış yaşlı kişiler kolayca kandırılarak malvarlıkları kötü niyetli kişilerin üzerine geçirilebilmektedir. Bu sebeple tapu memurları bu konuya ilişkin şüpheye düşerse sağlık kuruluşlarından fotoğraflı sağlık raporu talep etme hakkına haizdir.

Eğer başvuruda bulunacak kişiler imza atabilecek durumda değilse yahut okuma yazma bilmiyorlarsa okuma yazma bilen iki adet tanık bulundurulması zorunludur. Benzer şekilde başvuruda bulunan kişinin işitme, konuşma yahut görme engelli olması halinde de işlemler iki tanık huzurunda yapılacaktır. Bu tanıklar başvuruda bulunulan tapu müdürlüğünün çalışanları olamayacaktır. Ayrıca başvuranın işitme / konuşma engelli olması halinde yazı ile iletişim imkanı da bulunmuyorsa işaret dili bilen yeminli tercüman gerekecektir. Başvuru sahiplerinin Türkçe bilmemesi halinde de yeminli tercüman bulundurulacaktır. Yeminli tercümanlar mahkeme huzurunda yaptıkları yemine ilişkin tutanağı da tapu müdürlüğüne sunacaktır.

Tüm bu incelemeler sonrasında Tapu müdürlüğü tescil talebini kabul edecek yahut reddedecektir. Talebin reddedilmesi halinde ret kararı elden yahut Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca talep sahibine tebliğ edilir. Başvuran, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünün kararlarına ise 15 gün içinde genel müdürlüğe itiraz edilebilecektir. Bu yollardan da sonuç alınamaması halinde 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilecektir.