Bilindiği üzere normal şartlarda gayrimenkul üzerinde (satış, ipotek tesis etme, bağışlama vb) işlemler yapabilmek için şahsen başvuru gerekmektedir. Ancak noterde / konsoloslukta düzenlenen vekâletname ile bir başkası vekil kılınabilecek ve yapılmak istenen işlemlere ilişkin o kişiye yetki verilebilecektir. Böylece yurtdışında yaşayan yahut yoğunluğu sebebiyle vakti olmayan kişiler söz konusu tapu işlemlerini kolaylıkla halledebileceklerdir. Ne var ki vekile verilen yetki oldukça büyük olduğu için dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır.

Tapuda vekaletname ile satış ve gayrimenkul hukukuna ilişkin hukuki destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tapuda İşlem Yapılabilmesi İçin Verilen Vekâletnamelerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur vekâletle verilen yetkinin net ve açık şekilde belirtilmiş olmasıdır. Aksi takdirde tapu müdürlüğü vekâleti kabul etmeyebilir yahut vekâletname verilen kişi yetkisini aşabilir. Bu sebeple satış için veriliyorsa açıkça “satış” ibaresi, ipotek tesis edilmek isteniyorsa açık şekilde “ipotek” ibaresi bulunmalıdır. “Tüm işleri yapmaya yetkilidir” şeklinde verilen vekaletnamelerle tapuda işlem yapmak zor olabilecektir.

 • Özellikle ipotek tesis edilmesi için verilen vekaletnamelerde gayrimenkulün hangi borç ilişkisine binaen teminat gösterileceği belirtilmelidir.

 • Eğer işlem yapılacak gayrimenkul belli ise vekâletname yalnızca o gayrimenkulü kapsayacak şekilde verilmelidir. Örneğin “İstanbul İli Üsküdar İlçesi Çamlıca Mahallesi 15 Pafta No 345 Ada No 29 Parsel No’lu alanda bulunan arsamın satışı için” 

 • İşlem yapılacak kişi belli ise o kişinin de isminin ve TC kimlik numarasının vekaletnameye yazılması da yerinde olacaktır. Böylece vekilin vekalet yetkisini kötüye kullanmasının önüne geçilecektir. Hatta satış / ipotek bedeli dahi vekaletnameye işlenebilecektir.

 • Eğer vekilin ilgili vekaletnamedeki yetkisini bir başkasına devretmesine izin vermek isteniyorsa vekaletnamede buna ilişkin hüküm (tevkil yetkisi) bulunmalıdır.

 • Vekaletname ile verilen yetki mümkün olduğunca süreyle kısıtlanmalıdır. Aksi taktirde vekilin (azledilmediği sürece) sınırsız süreyle yetkisi bulunacaktır.

 • Eğer vekaletnameyle birden fazla kişiye yetki veriliyorsa bu kişilerin münferiden / tek başlarına işlem yapmaya yetkili olup olmadığı belirtilmelidir. Eğer vekiller bu yetkiyi yalnızca birlikte kullanabileceklerse bu hususa ilişkin hüküm açık şekilde düzenlenmelidir.

 • Vekaletnamede “adıma kayıtlı taşınmazlar” ibaresinin kullanılması halinde söz konusu yetki; yalnızca vekalet verildiği tarih itibariyle sahip olunan tüm gayrimenkulleri kapsayacaktır.

Örneğin 2016 tarihinde bu şekilde bir vekaletname verildikten sonra bir gayrimenkul satın alınırsa; vekil sonradan edinilen bu gayrimenkul için işlem yapamayacaktır.

 • Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen vekaletnamelerde “Apostille Şerhi” bulunmalıdır. Eğer bu şerh bulunmuyorsa ilgili yabancı ülke makamının imza ve mührü o yerdeki Türk konsolosluğunca tasdik ettirilmelidir.

Peki Tapu Vekaletnamesi İçin Hangi Belgeler Sunulmalıdır?

Gerçek kişiler tarafından verilecek vekaletnamelerde vekalet verenin son 6 ay içinde çektirdiği 2 adet fotoğraf ile kimliğini / pasaportunu noterliğe yahut konsolosluğa ibraz etmesi yeterli olacaktır. Eğer vekaletname verecek olan (Anonim şirket, dernek vb) tüzel kişi ise bu belgelere ilave olarak imza sirkülerini de sunması gerekecektir. Olası mevzuat değişikliği ve uygulama farklılıklarına binaen öncesinde ilgili noterliğin aranarak bilgi alınması her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Tabi burada en önemli olan husus verilecek vekaletin kapsamının yukarıdaki kıstaslar da esas alınarak belirlenmiş olmasıdır. Noterliğe vekaletname içeriğinin bir belge olarak gönderilmesine gerek yoktur zira burada vekaletname içeriği bizzat noter memurları tarafından yazılacaktır. Ancak işlemleri hızlandırma adına gerek fiziki gerekse de dijital nüshasının noterliğe götürülmesi yerinde olacaktır.

Tapu Vekaletname Örnekleri

 • Satış İçin: … adresinde sahibi olduğum …ili …. İlçesi … mahallesi …… Pafta No .. Ada No …. Parsel No’da bulunan …. niteliğindeki taşınmazımın tamamının ….. TC Kimlik No’lu ….…. ‘a …. TL bedelle satılması için tescil talebinde bulunmak, defter ve belgeleri imzalamak da dahil olmak üzere tapu müdürlüklerinde gerekli her türlü işlemi yapmaya, her türlü harç, vergi ve giderleri yatırmaya, satış bedelini almaya 22.10.2020 tarihine kadar ……. adresinde mukim …. TC Kimlik No’lu ……’ı vekil kıldım.

 • İpotek Tesisi İçin: … adresinde sahibi olduğum …ili …. İlçesi … mahallesi …… Pafta No .. Ada No …. Parsel No’da bulunan …. niteliğindeki taşınmazın tüm hisseleri üzerinde   …… tarihli sözleşmeden dolayı ……’a olan …… borcunun teminatı için …. TL bedelle … sırada ve …. Derecede ipotek tesis edilmesi için tescil talebinde bulunmak, defter ve belgeleri imzalamak da dahil olmak üzere tapu müdürlüklerinde gerekli her türlü işlemi yapmaya, her türlü harç, vergi ve giderleri yatırmaya, 22.10.2019 tarihine kadar ……. adresinde mukim …. TC Kimlik No’lu ……’ı vekil kıldım.

Bu noktada tapuda satış işlemlerine ilişkin detaylı bilgi için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Vekilin Azledilmesi / Vekaletnamenin İptali

Vekile olan güvenin kaybolması yahut vekâlet konusu işin gerçekleşmesi sonrasında vekilin vekillik yetkisinden azledilmesi yerinde olacaktır. Burada azil için herhangi bir noterliğe giderek beyanda bulunulması ve vekile tebligat çıkarılması yeterli olacaktır. Böyle durumlarda vekil; tebligatın kendisine ulaştığı andan itibaren vekillik yetkisini kaybedecektir. Ancak özellikle vekilin usulsüz / yetkisiz işlem yapma ihtimali bulunan hallerde daha hızlı hareket etmek gerekecektir. Bu sebeple olası zararlardan kurtulmak adına vekilin işlem yapma ihtimali bulunan tapu müdürlüklerinde vekilin azledildiğine ilişkin bildirimde bulunulabilecektir.

Vekaletin Kötüye Kullanılması

Bilindiği üzere vekilin yaptığı işlemler vekil veren mal sahibi yapmışçasına geçerlidir. Burada vekalet veren; kendi talimatına uyulmaması gerekçesiyle vekilin gerçekleştirdiği işlemin iptal edilmesini talep edemeyecektir.

Örneğin gayrimenkul değerinden düşük bir bedele satılmışsa yahut bir başka gayrimenkul satılmışsa vekil bu işlemin iptal edilmesini isteyemeyecektir. Ancak vekalet veren kişi, uğradığı zarardan ötürü vekile karşı dava açabilecektir.

Burada eğer vekil ve vekilin işlem yaptığı kişi kötü niyetliyse, vekalet veren bu işlemin iptal edilmesi için tapu iptal ve tescil davası açabilecektir. Benzer şekilde vekaletnamede olmayan bir yetkiye dayanılarak yapılan işlemler için de aynı dava açılabilecek ve işlemin geri alınması istenebilecektir. Burada vekalet verenin taşınmazı talimatlara aykırı şekilde satılmışsa zarara uğrayan mal sahibinin hızlı şekilde hareket etmesi gerekecektir. Zira vekilin gayrimenkulü devrettiği kişi ilgili gayrimenkulü bir başkasına devrederse (ve son alıcı kötü niyetli değilse) bu durumda işlemin iptal edilmesinin bir faydası olmayacaktır.