Kişisel verilerin korunması, İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi‘nin kurumsal anlamda önem verdiği Değer ve Politikalar arasındadır. Bu konunun en önemli bölümünü bu Politika ile yönetilen; Müvekkillerin ve Site ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda,
İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi’, işbu Politika ile yönetilen; Müvekkillerin ve site ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesine dair
İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi’nin (Kira Avukatı) benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

  • Kişisel verileri hukuka / dürüstlük kurallarına uygun işleme,
  • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
  • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
  • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
  • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
  • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
  • Kişisel verilerin muhafazasına dair mevzuatın öngördüğü gerekli tedbirleri alma,
  • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

KVKK Politikasının Amacı

Bu Politika’nın temel amacı, İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Müvekkillerin ve Ziyaretçilerin başta olmak üzere kişisel verileri hukuk ofisimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır.

Kapsam

Bu Politika; Müvekkillerimizin ve Site ziyaretçilerimizin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Politikaya İlişkin Uygulama Esasları

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Hukuk ofisimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika, 6698 Sayılı KVKK tarafından ortaya konulan kuralların
İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Hukuk ofisimiz, 6698 Sayılı Kanun’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

Politikanın Yürürlüğü

Hukuk ofisimiz tarafından 1.versiyon olarak düzenlenen bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 15 Mart 2019 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Politika Hukuk Ofisimizin resmi internet sitesinde (https://www.gayrimenkulhukuk.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.