İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Merkez Mah. Cendere Caddesi Dap Vadi Zo Ofis No 182 adresinde faaliyet gösteren İstanbul Gayrimenkul Hukuk Merkezi (“Hukuk Ofisi / Gayrimenkul Avukatı”) tarafından işletilmekte olan www.gayrimenkulhukuk.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Hukuk Ofisi ile paylaşılan veya Hukuk Ofisinin; Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve bu politikaya muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • İletişim Formu – Konusu/Nedeni
 • İletişim Formu – İletişim Bilgileri
  • Adı Soyadı
  • E-Posta Adresi
  • Telefonu
 • İletişim Formu – Talep Metni

Ayrıca https:www.gayrimenkulhukuk.com Resmi İnternet sitesi bünyesinde çerezlere ilişkin bilgilendirme kapsamında İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin IP adresleri ve elektronik Posta adresleri 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde Şirket tarafından korunacaktır.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Hukuk Ofisi, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, hiçbir üçüncü kişiye aktarmamaktadır. Site’nin sunucuları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunuyor olup içerik kriptolu şekilde saklanmaktadır.

Hukuk Ofisi, (Kira Avukatı) yasal makamların talep etmesi halinde söz konusu kişisel verileri ilgili kurumlar ile paylaşabilecektir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Hukuk Ofisine başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Hukuk Ofisi, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Hukuk Ofisi, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Hukuk Ofisi, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Hukuk Ofisi, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Hukuk Ofisi, Site üzerinden verilen linklere yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.