Hayatın olağan akışı içerisinde sahibi olduğumuz ya da miras kalan gayrimenkullerinizin yetkisi olmayan kişiler tarafından işgal edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Böyle durumlarda uğranan zararın giderilmesi için ecrimisil davası açılması gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda ayrıca elatmanın önlenmesi de istenebilecek olup haksız işgalin nasıl önleneceği konusunda bilgi almak için “Elatmanın Önlenmesi Davası” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Konu Başlıkları

 • Haksız işgal tazminatı
 • Ecrimisil davasının açılması,
 • Ecrimisil ihbarnamesi,
 • Mirasçılar arasında ecrimisil davası,
 • Ecrimisil belirlenmesi,
 • Ecrimisil ödeme
 • Ecrimisil Nedir
 • Ecrimisil davaları
 • Ecrimisil ödeyenlerin hakları

“Ecrimisil davası ve gayrimenkul hukukuna ilişkin sorularınızda bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.”

Ecrimisil Nedir? (Haksız İşgal Tazminatı)

Yukarıda da belirtildiği gibi Ecrimisil davası; bir taşınmazı haksız şekilde işgal eden kişiden, hak sahibine verdiği zararların, kullandığı taşınmazdan elde ettiği ya da elde etmeyi ihmal ettiği gelirlerin alınarak hak sahibine iade edilmesi için açılan bir dava çeşididir. Bu noktada eğer mevcut saldırının / işgalin / engellemenin ortadan kaldırılması da isteniyorsa ecrimisil davası müdahalenin meni / elatmanın önlenmesi davası ile birlikte açılmalıdır.

Açıklandığı üzere gerçek bir kişinin taşınmazını işgal eden kişi ya da kişilerden ecrimisil talep edebilmesi işgalcilerin kötü niyetli olması şartına bağlıdır. Burada başkasına ait bir taşınmazı işgal etmenin hâlihazırda kötü niyetli bir eylem olduğunu düşünülebilir. Ancak Kanun’un aradığı kötü niyetten kasıt “işgalcinin taşınmazın başka bir şahsa ait olduğunu bildiği ya da bilebilecek durumda olduğu halde işgale devam etmesidir.” Bu kuralın istisnası olarak Hazine’ye ait taşınmazları işgal eden kişilerden ecrimisil talep etmek için kötü niyet koşulu aranmamaktadır.

Peki Ecrimisil Kira mıdır?

Ecrimisil yani haksız işgal tazminatı kiradan çok daha kapsamlıdır. Ecrimisil davası ile hak sahibi, taşınmazı kendisi kullanmış olsaydı elde edebileceği kira getirisi ile birlikte işgalcinin taşınmaza verdiği zararların giderilmesini de talep edebilmektedir. Özetle ecrimisil bedeli geriye dönük olarak taşınmazdan elde edilebilecek kira getirisi kadar olabileceği gibi bilirkişi tarafından yapılacak hesaplamada daha fazla bir meblağ tespit edilmesi de mümkündür.

Ecrimisil Davası Hangi Durumlarda Açılır?

 • Apartmanda ya da site gibi yapıların balkon, depo gibi ortak alanlarından kat maliklerinin izni olmaksızın yararlanılması,

 • Başkasına ait arsaya izinsiz inşaat yapılması, otopark olarak kullanılması ya da malzeme boşaltılması,

 • Evin satılmasına rağmen eski maliklerin evi terk etmemekte ısrar etmesi,

 • Miras kalan taşınmazlarda oturan akrabaların taşınmazı terk etmemesi,

 • Paylı mülkiyet halinde taşınmazın diğer paydaşların paylarını işgal edecek şekilde kullanılması,

 • Hazineye ait arsa üzerine inşaat yapılması,

 • Kira süresi bitmiş olmasına rağmen sözleşme yenilenmeksizin taşınmazın kullanılmaya devam edilmesi

gibi durumlarda ecrimisil talep edilebilir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Kimler Ecrimisil Davası Açabilir?

Ecrimisil davası ancak işgal edilen gayrimenkulün maliki tarafından açılabilir. Hazineye ait bir arsa üzerine yapılan inşaat için ecrimisil kamu kurumu tarafından talep edilirken,  elbirliği ile sahip olunan bir terekede bazı mirasçıların terekeye ait taşınmazları diğerlerinden daha fazla yararlanması sebebi ile mirasçılar arasında görülen bir ecrimisil davasında davacı hakkı ihlal edilen diğer mirasçılardır.

Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı Kaç Yıldır?

Ecrimisil tazminatı dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıl için istenebilir. Dava açıldıktan sonra da taşınmaz işgal edilmeye devam ediyorsa dava sürecinde işleyecek ecrimisil bedeli hesaplama da dikkate alınmaz. Dava açıldıktan sonra işleyen ecrimisil bedelini tahsil edebilmek için yeni bir dava açılması gerekmektedir.

Ecrimisil İhbarnamesi (İntifadan Men Şartı) Nedir?

Ecrimisil davası ile taşınmazı işgal eden kişiden geriye dönük olarak 5 yıllık bir bedel talep etmek mümkündür. Fakat ecrimisil davası açmadan önce, işgalciye taşınmazı kullanması hususunda rıza olmadığını bu sebeple ecrimisil tazminatı talep edildiğini ihtar edilebilir. Uygulamada ihtar şartına “intifadan men şartı” da denilmektedir.

Kanunen şekli bir şart olmamakla birlikte ihtarın noter kanalı ile çekilmesi ispat açısından daha uygundur.

Yargıtay, intifadan men şartına bazı istisnalar getirmiştir. Aşağıda sayılan durumların varlığı halinde muhataba ihtar çekmeye gerek kalmadan doğrudan ecrimisil davası açılabilecektir. Bunlar;

 • Davaya konu taşınmazın bağ, bahçe gibi doğal ürün veren ya da işyeri, konut gibi kiraya verilerek semere elde edilen bir yer olması,
 • Taşınmazın kamu malı olması,
 • Paylı mülkiyette işgalci paydaşın taşınmazın tamamında hak iddia etmesi ve diğerlerinin paydaşlığını reddetmesi,
 • Davacı tarafından söz konusu taşınmaza ilişkin ve diğer paydaşlar aleyhine daha önce açılmış müdahalenin meni, izale-i şüyu, ecrimisil gibi davalar açılmış ya da takip başlatılmış olması,
 • Kullanım anlaşması ile her paydaşın faydalanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli olması,
 • Taşınmazın getirdiği ürün itibariyle ise kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali

halleridir. Ayrıca mirasçılar arasında görülen ecrimisil davalarında intifadan men şartı esnetilebilmektedir.

Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Nasıl İtiraz Edilir?

Hazineye ait taşınmazların işgal edildiğinin tespit edilmesi halinde kamu kurumu tarafından bir  “Ecrimisil İhbarnamesi” düzenlenerek taşınmazı işgal eden kişiye tebliğ edilebilmektedir. İşgalci tebliği çıkaran kamu kurumuna bir dilekçe vererek itiraz edebilecektir. İtiraz üzerine kamu kurumu işgalciye 60 gün içerisinde cevap verir. İdare itiraza olumsuz cevap verdiği takdirde cevaptan itibaren 60 gün içerisinde İdari yargıda yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılabilir.

Ecrimisil Düzeltme Talebi

Peki, İdare tarafından gönderilen ecrimisil ihbarnamesini tebliğ almakla birlikte; haksız işgali kabul edilip, yalnızca tespit edilen ecrimisil miktarına yönelik bir itiraz var ise süreç nasıl işlemektedir?

Tespit edilen ecrimisil miktarına ilişkin, ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden sonra İdareye verilecek bir dilekçe ile düzeltme talep edilebilir. Düzeltme talepleri hakkında İdare tarafından bir karar verilir ve bu karar düzeltme isteyen muhataba tebliğ edilir.

Ecrimisil Ödeme

İhbarnamenin, tebliğinden itibaren 60 gün içinde ilgili İdarenin muhasebe birimine ecrimisil ödemesi yapılır. Bu süre içerisinde peşin ödeme yapılırsa bedelin yüzde 15’i oranında indirim yapılır.

Ecrimisil ödemesi yapacak kişi ödeme güçlüğü sebebiyle İdare’ye yazılı olarak başvuruda bulunursa; İdare bir miktar ecrimisil bedeli için peşin ödeme alınmasına, kalan kısmın ise üç yıl içinde taksitler hâlinde ödenmesine karar verebilir. Bu durumda taksitle ödenecek tutar için faiz işletilir.

Peki İdare tarafından gönderilen Ecrimisil İhbarnamesine süresi içerisinde itiraz edilmediği ya da dava açılmadığı takdirde ecrimisil ödemesi yapılmazsa ne olacaktır? Bu durumda ecri misil bedeli Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra yolu ile tahsil edilir.

Ecrimisil Ödemek Tahliyeyi Engeller mi?

Bu soruya olumlu cevap vermek ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple ecrimisil için İdareye itiraz yoluna başvurulması, dava açılması ya da talep edilen bedelin tamamının ödenmesi taşınmazın işgal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısı ile hak sahibi her zaman taşınmazın tahliye edilmesini talep edebilecektir.

Ecrimisil Davası Nerede Açılır?

Ecrimisil talep edilen taşınmazın şahsa ait olduğu durumlarda ecrimisil davaları, genel yetkiye tabi olup, dava konusu taşınmazın bağlı bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Taşınmaz İdare’ye aitse bu durumda yine dava konusu taşınmazın bağlı bulunduğu yerde fakat bu kez İdare Mahkemesi’nde idari işlemin iptali davası açılması gerekmektedir.

Ecrimisil Davası Açarken Mahkemeye Ne Kadar Harç ve Masraf Ödemek Gerekmektedir?

Ecrimisil davaları için 2020 yılı başvurma harcı 54,40 TL’dir. Karar ve ilam harçları da aynı şekilde ecrimisil bedeli üzerinden binde 68,31 olarak hesaplanmakta olup bunun dörtte biri peşin harç olarak dava açılırken alınmaktadır. Bununla birlikte keşif masrafları, bilirkişi ücretleri ve tebligat gibi işlemler için de mahkeme bir miktar masraf edecektir.

Ecrimisil Dava Dilekçesi

Taşınmazı işgal ediliyor olup ihbarname ile sonuç alamayan vatandaşların işgalciye karşı dava açmaktan başka çareleri yoktur. Bu durumdaki kişilere öncelikle alanında uzman bir avukattan hukuki destek almalarını öneririz. Davayı şahsen açmak isteyenlere ise taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkeme’sine ecrimisil dava dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu dilekçede davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, davalı/işgalcinin adı soyadı ve adresi, davanın konusunun ecrimisil talebi olduğuna dair beyanınız, dava değeri, olayları ve taşınmaz ile ilgi ayrıntıları bilgileri içeren bir açıklamalar kısmı, TMK 995 ve devamı maddelere dayandığınızı gösterir hukuki sebepler kısmı, delilleriniz (bu kısımda mutlaka taşınmaz tapu bilgilerini, taşınmaz miras yolu ile intikal etti ise mirasçılık belgelerini, bilirkişi incelemesi ve keşif istediğinizi, tanık dinletmek istiyorsanız tanık deliline dayandığınızı belirtmelisiniz), sonuç ve talep kısmında davanın kabulü ile Mahkemece hesaplanacak geriye dönük en fazla 5 yıllık ecrimisil bedelinin tarafınıza ödenmesine ilişkin talebiniz yer almalıdır.

Ecrimisil Bedeli Tespit Edilirken Nelere Dikkat Edilir?

Taşınmazı işgal edilen malikin talep edebileceği alacak kalemleri şunlardır;

 • Yoksun kalınan kar: gayrimenkulü işgal edilen malik haksız işgal nedeni ile gayrimenkul üzerinden kar elde edeceği bir şeyi yapamadığını ispat ederse işgal nedeniyle elde edemediği bedel;
 • İşgal sebebiyle uğradığı zararlar
 • İşgal nedeni ile taşınmazda oluşan yıpranma payı

Söz konusu alacak kalemlerini hesaplanması ise taşınmazın niteliği (arsa, konut vs.), imar durumu (kat mülkiyeti, iskanı yok vs.), yüzölçümü, konumu, tarla, bağ, bahçe gibi taşınmazlarda verimi, alt yapısı gibi unsurlar dikkate alınır.

Ecrimisil bedeli en az taşınmazın getireceği kira geliri kadardır. Ancak mahkeme tarafından bilirkişiler eli ile yaptırılacak incelemeler neticesinde kira gelirinden başka zararlar tespit edilirse bunlar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Ecrimisil Ödeyenin Hakları Nelerdir?

Ecrimisil davası ile taşınmazı haksız yere işgal edilen malikin zararı için ecrimisil tazminatı talep edileceğini anlattık. Peki taşınmazı uzun yıllar boyunca kullanmış ve belki de taşınmazda katma değer oluşturmuş ecrimisil ödeyenin hakları nelerdir?

Taşınmazın başkasına ait olduğunu bile bile taşınmazdan yaralan yani kötü niyetli işgalci taşınmazın maliki tarafından da yapılması zorunlu olan giderlerin karşılığını ecrimisil davasında isteyebilir ancak bunun dışındaki yararlı ve lüks giderlerin karşılığını isteyemez. Buna karşılık yararlı ve lüks giderleri mala zarar vermeden ayırmak mümkün ise bunları taşınmazdan ayırıp götürebilir.

Örnek vermek gerekirse işgal edilen taşınmazın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar bulunuyorsa ve kötüniyetli işgalci taşıyıcı kolonların onarılması adına bir takım masraflar yaptıysa bu bedeli evin malikinden talep edebilecektir. Ancak eve jakuzi yaptıran kötüniyetli işgalci bu bedeli evin malikinden isteyemeyecek, bunun yerine eve zarar vermeden söküp götürmesi mümkünse jakuziyi sökebilecektir.

ECRİMİSİL YARGI KARARLARI

Ecrimisil Davası

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Ecrimisil davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin dışında kalan sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;

1-) Ecrimisil davası konusu 122 ada 1 parselde davacının payına düşen tazminat miktarı 147,77 TL olup, bu bedele hükmedilmesi gerektiği halde eksik bedel üzerinden hüküm kurulması,

2-) Dava konusu taşınmazların el atılan kısımlarında davacının payına isabet eden bölümün tapu kaydının iptali ile davalı idare adına tesciline karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, infazda tereddüt oluşturacak şekilde toplulaştırma öncesindeki eski tapu kayıtlarında davacıya ait olan hisseler üzerinden hüküm kurulması,

Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

a-)Gerekçeli kararın hüküm kısmının bedele ilişkin (B) bendinde yer alan (111,59) ve (380,97) sayılarının hükümden çıkartılmasına, yerlerine sırasıyla (147,77) ve (417,16) sayılarının yazılmasına,

b-)Gerekçeli kararın hüküm kısmının (A) harfi ile gösterilen bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan (1/4 oranında tapu kayıtların gösterilen şekilde) ibaresi ile (B) harfi ile gösterilen bendinde yer alan (davacının hissesi olan 1/4 oranına isabet eden) ibaresinin hükümden çıkartılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Haksız İşgal Tazminatı

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve haksız işgal tazminatı istemine ilişkindir.


Mahkemece, uyulan bozma kararı uyarınca inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; haksız işgal tazminatı ile ilgili karar, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı idare vekilinin aşağıdaki hususlar dışındaki sair temyiz nedenleri bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;
Kamulaştırmasız el atılan dava konusu 641 ve 642 parsel sayılı taşınmazların bedeline hükmedildiği halde tescil hususunda hüküm kurulmaması,


Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,


Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Dava konusu … İli, … İlçesi, …. Köyü, 641 ve 642 parsel sayılı taşınmazların, … adına kayıtlı olan tapu kaydının tamamının İPTALİ ile davalı idare adına TESCİLİNE, kararın infazı için Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına) cümlesinin eklenmesine,


Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 19/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi

Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) Nedir?

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.


Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Arsa niteliğindeki … ilçesi, … Köyü 34 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.


Bu nedenle davalı idare vekilinin temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir.
Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Ecrimisil nedir: kötü niyetli şagilin ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarı olup, en azı kira geliri, en çoğu ise tam kâr mahrumiyetidir.

Ecrimisile hükmedilebilmesi için taşınmazın ecrimisil istenilen dönemde davalı tarafından kullanılması ve bu kullanımın kötü niyetli olması gerekli ve yeterlidir.


Davalı idarenin davacıya ait tapulu taşınmazı hiç bir hakka dayalı olmaksızın kullandığı dosya kapsamı ile sabit olduğuna göre, davacının ecrimisil talep etme hakkı bulunmaktadır.


Bu durumda arsa niteliğindeki taşınmazların getirebileceği ecrimisil miktarı hesaplanırken, dava konusu taşınmazın işgalden önce ne şekilde kullanıldığı, ayrıca civar taşınmazların ecrimisil istenilen dönemdeki kullanma biçimleri araştırılarak, bu kullanma şekillerine uygun kira sözleşmelerinin taraflardan ibrazı istenmeli, ayrıca bilirkişilerin re’sen bulacakları emsaller de dikkate alınmak suretiyle, taşınmazın ilk dönem getirebileceği ecrimisil miktarı bulunduktan sonra, takip eden dönemler için, ÜFE’ deki artış oranları dikkate alınmak suretiyle alacak miktarı hesaplanmalıdır.


Bu ilkeler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; her ne kadar mahkemece dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede taşınmazların kiraya verildiğinin ispat edilmemesi nedeniyle ecrimisil talebinin reddine karar verilmişse de, mahkemece yukarıda belirtilen ilkelere göre ecrimisil yönünden araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme karar verilmesi, Doğru görülmemiştir.


Ecrimisil Ödeme


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil ödeme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı idare vekilinin istinaf başvurusu üzerine … Bölge Adliye Mahkemesinin 6. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/241 E. – 2016/784 K. sayılı kararının Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
İlk derece mahkemesince kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasının kabulüne, ecrimisil ödeme talebinin reddine ilişkin olarak verilen karara karşı, davalı idare vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesince esastan reddine karar verilmiş olup; hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; mahallinde yapılan keşif sonucu … ili, … ilçesi, Deveciler mahallesi 559 ada 26 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesine ve ecrimisli talebinin reddine ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ecrimisil Hesaplama

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davası ile birleştirilen ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Yer bedeline ilişkin davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, ecrimisil davasının … yönünden reddine, diğer davalı yönünden ise kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 20/03/2019 gün ve 2018/4165 Esas – 2019/5133 Karar sayılı ilama karşı davacı ile davalı … … vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:


Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkin asıl davada konusuz kalan tazminat talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığına, ecrimisil yönünden davanın kabulüne ve ecrimisil istemine ilişkin birleşen davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuş, bu karara karşı davacı vekili ile davalı … … vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davacı vekilinin tüm, davalı … … vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme nedenleri HUMK’un 440.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak,


… Genel Müdürlüğü ve … Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 15.08.2008 tarihinde imzalanan İşletme hakkı devir sözleşmesinin 20-1 maddesi ve diğer sözleşme hükümleri uyarınca … Genel Müdürlüğü hakkında açılan davanın kabulüne, diğer davalı … Elektrik Dağıtım A.Ş aleyhinde açılan davanın ise husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği,
Bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla; davalı … … vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 20.03.2019 gün ve 2018/4165 Esas – 2019/5133 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil, birleştirilen dava ise ecrimisil istemine ilişkindir.


Mahkemece; bozma ilamına uyularak; tazminat istemi yönünden konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, ecrimisil istemi yönünden … hakkındaki davanın husumetten reddine, diğer davalı yönünden ise davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Taraf vekillerinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir.

Ancak;


1-… Genel Müdürlüğü ve … Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 15.08.2008 tarihinde imzalanan İşletme hakkı devir sözleşmesinin 20-1 maddesi ve diğer sözleşme hükümleri uyarınca … Genel Müdürlüğü hakkında açılan davanın kabulüne, diğer davalı … Elektirik Dağıtım A.Ş aleyhinde açılan davanın ise husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,


2-Arsa niteliğindeki taşınmazların getirebileceği ecrimisil hesaplaması yapılırken, dava konusu taşınmazın el atmadan önce ne şekilde kullanıldığı, …….. dikkate alınmak suretiyle toplam ecrimisil ödeme miktarı hesaplanmalıdır. Mahkemece bu hususlara dikkat edilmeden yazılı şekilde hazırlanan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,


Kabule göre de;


3-Davalı … hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verildiğinden maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde nispi vekalet ücretine hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.