Günümüzde inşaata başlarken alınacak yapı ruhsatı başvurusunda gereken belgeler arasında, mimari proje de vardır. Bu mimari projenin hazırlanmasının şartları da, mimari proje düzenleme sözleşmesi ile belirlenir. Bu yazımızda da, arsa / yapı sahibi ile mimar arasındaki mimari proje düzenleme sözleşmesinin nasıl yapılacağı ve içeriğinde neler olacağı ayrıntılı olarak izah edilecektir.

Mimari proje sözleşmelerine ilişkin hukuki danışmanlık için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesi Nedir? Tarafların Borçları Nelerdir?

Mimari proje düzenleme sözleşmesi, ileride inşa edilecek bir yapının mimari projesini hazırlama konusunda, mimar ile yapı sahibi arasında yapılan bir sözleşmedir.

Mimarın bu sözleşmeyle üstlendiği mimari proje hazırlama borcunun içine; ön etüd ve avan proje, uygulama projesi, sistem detayları ve belirli iş aşamaları, kesin projenin tasarlanması ile yapı maliyet tavanının hesaplanması gibi hizmetler girmektedir. Bu sözleşme üzerine fikri bir iş görme faaliyeti yürütecek olan mimar, yapı sahibinin istek, ihtiyaç ve mali durumuna uygun bir mimari plan oluşturur. Mimar, aynı zamanda, projenin uygulanmasını mesleki ve teknik olarak denetler ve yapının genel yönetimini yürütür.

Yukarıda izah ettiğimiz mimarın borçlarına karşılık, iş sahibinin de bir bedel ödeme borcu vardır. Bunun yanında iş sahibi, yapı ile ilgili tüm talepleriyle birlikte, hukuki belgeler, imar belgeleri, teknik belgeler ve yatırım bütçesi bilgilerini, mimara bildirmek zorundadır.

Sözleşmenin Kurulması

Mimari proje düzenleme sözleşmesi iki tarafın bir sözleşme oluşturup karşılıklı olarak bu sözleşmeyi kabul etmeleri ile kurulabileceği gibi açık eksiltme (ihale) yoluyla da kurulabilir. Mimari proje düzenleme sözleşmesi esasen bir şekle tabi değildir. Yani sözlü olarak da yapılabilir; fakat herhangi bir uyuşmazlık durumunda ispatın kolay olması için bu sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını tavsiye ederiz.

Eksiltme Yoluyla İhale

Sözleşme yapmanın diğer bir yolu olan ihale yönteminde ise sözleşmenin kurulabilmesi için öncelikle yapı sahibinin bir eksiltme şartnamesi oluşturması gerekir. Bunun üzerine eksiltmeye katılan mimarlar, mimari proje ve maliyet hesabı yaparak teklifte bulunurlar. Bu tekliflerden birini kabul eden iş sahibinin kabul bildiriminde bulunmasıyla mimari proje düzenleme sözleşmesi kurulmuş sayılır. Eğer iş sahibi şartnamede en düşük fiyatı teklif edene işin verileceğini belirtmişse; iş sahibinin ayrıca bir Kabul bildirimi yapmasına gerek olmaksızın en düşük fiyat verenle arasında sözleşme kurulmuş sayılır.

Sözleşmenin İçeriğiyle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mimari proje düzenleme sözleşmesinin konusu inşaata ilişkin proje ve planların düzenlenmesi ile inşaat maliyetinin hesaplanmasıdır. Mimar, inşaat yapılacak arsanın özelliklerini iyi bilmelidir. Mimari projenin kusurlu olması, iş sahibinin zarar görmesine sebep olabilir. Mimari projedeki kusurlar daha sonradan düzeltilmezse, bu durum iş sahibinin zarar görmesine sebep olabilir. Sözleşme kapsamındaki mimarlık hizmetleri tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine başlanamayacağı için sözleşmedeki edimlerin zamanının belirlenmesi ve buna riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu açısından tarafların hak ve borçlarının detaylı şekilde belirlenmiş olmasında da fayda vardır. Nitekim mimarın proje üzerinde telif hakkı mevcut olup bu hakların tek tek belirtilerek yazılı şekilde devredilmesi önem arz etmektedir. Aksi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca telif haklarına ilişkin bir çok uyuşmazlık çıkabilecek, hatta mülk sahipleri tadilatlarda dahi mimardan izin alınmak zorunda kalabilecektir.

Sözleşme hazırlanırken mimarlara üstlendikleri yükümlülükleri açık bir şekilde yazmalarını tavsiye etmekteyiz. Genel ifadeler kullanılarak detaylandırılmadan hazırlanmış sözleşmeler her iki tarafı da zor durumda bırakabilecektir. Bu nedenle üstlenilen işlerin detaylandırılması, ödeme miktarı ve zamanı, işlerin aksaması veya hiç yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler gibi konularda karşılaşılacak problemlerin en aza indirilmesi için konusunda uzman hukukçulardan destek alınması tarafların yararına olacaktır.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin detaylı bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz.