Riskli Alan; kanuni ifadesiyle,

“Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan”

olarak tanımlanmıştır. Bu tanım uyarınca ;

  • Zemin yapısı ve

  • Üzerindeki yapılaşma

sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanların gerekli görüş ve teklifler sonrası “Riskli Alan” olarak kararlaştırılacağı belirtilmiştir.

Riskli Alan ve kentsel dönüşüme ilişkin hukuki sorunuz olması halinde bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

2016’da Kanun’a eklenen madde ile;

  • Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan

  • Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan

alanlar da Cumhurbaşkanınca riskli alan olarak kararlaştırılabilecektir.

Riskli Alan Tespiti Nasıl Gerçekleştirilir?

Riskli alan ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. Riskli alanların tespiti talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen yapılabileceği gibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) veya ilgili kamu idaresi (Belediye, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık tarafından yetkilendirilen Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri) tarafından da gerçekleştirilebilir.

Riskli Alan Bölgesindeki Her Yapı Bu Kapsamda mı Değerlendirecektir?

Açıkçası bu konu şu aşamada belirsizdir zira konuya ilişkin kanun maddesi

“Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla bu Kanun hükümlerine tabi olur

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Şu aşamada yeni düzenlenme beklenmekte olup, Riskli Alanlardaki sağlam yapıların da kentsel dönüşüm sürecine girmesi durumunda maliklerce dava açılarak kararın iptali istenmektedir. Bu konuda Danıştay, malikler lehine karar vermektedir.

Riskli Alan ve kentsel dönüşüme ilişkin danışmanlık almak için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.