Yabancıların ülkemizde vatandaşlık alması için birçok yol bulunuyor olup;

 • En az 500.000 Amerikan Doları bedelinde sabit yatırım gerçekleştiren,

 • En az 250.000 Amerikan Doları bedelinde gayrimenkulü (3 yıl boyunca satmamak şartıyla) satın alan,

 • En az 50 kişilik istihdam oluşturan veya

 • En az 500.000 Amerikan doları bedelinde mevduatı 3 yıl boyunca bankalarda tutan

kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurma hakkı kazanabileceklerdir. Bu yazının konusu ise yalnızca gayrimenkul satın alarak vatandaşlık kazanmaya ilişkin olup yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın alma usulüne ilişkin detaylı bilgi için Yabancılara Ev Satışı Prosedürü başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu noktada gayrimenkul satın alarak vatandaşlık hakkı kazanmaya dair detaylı bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Yabancılar Hangi Şartlarda Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşlığına Hak Kazanırlar?

Yabancı ülke vatandaşları 19.09.2018 ve sonrasında Türkiye’den en az 250.000 Amerikan Doları bedelinde gayrimenkul satın alır ve bu gayrimenkulün 3 yıl boyunca başka birisine satılmayacağına ilişkin tapu siciline şerh koydurursa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hak kazanabilecektir. Bu doğrultuda yabancılar; satın aldıkları (daire, dükkan, arsa, arazi, ofis vb) her tür gayrimenkul için vatandaşlık başvurusunda bulunabilecektir. Ancak bunun kesin bir çözüm olmadığını, başvuru yapan kişinin çeşitli incelemelerden geçeceğini ve yalnızca ulusal güvenlik için tehdit oluşturmayan kişilerin vatandaşlığa kabul edileceğini belirtmek gerekir. Ayrıca yabancı ülke vatandaşlarının askeri yasak bölgelerden, askeri güvenlik bölgelerinden ve stratejik bölgelerden gayrimenkul satın almasının önünde birtakım engeller olduğunun bilinmesinde de fayda vardır.

 • Başvuruda beyan edilen gayrimenkullerin değeri nasıl tespit edilecektir: Satın alınan gayrimenkullerin değerinin 250.000 $ olup olmadığının ilişkin tespit hem tapu sicilinde beyan edilen tutara hem de bankalara hizmet vermeye yetkili değerleme kuruluşlarından alınacak rapora göre yapılacaktır. Gayrimenkulün değerine ilişkin raporun başvuru tarihinden en az üç ay önce hazırlanmış olması gerekmektedir. Satın alınan gayrimenkulün dolar dışındaki para birimleriyle satın alınmasında herhangi bir mahzur bulunmamaktadır. (Ancak değerleme raporunda geçen meblağ dolar dışındaki para birimleri baz alınarak hazırlanmışsa Merkez Bankasının devir işleminin yapıldığı tarihteki efektif satış kurları üzerinden hesaplama yapılacaktır.)

 • Satın alınan birden çok gayrimenkulden herhangi birinin değeri 250.000 $’ı karşılamıyorsa da vatandaşlık başvurusunda bulunulabilir mi: Evet. Vatandaşlık başvurusunda esas alınan; satın alınan tüm gayrimenkullerin toplam değerinin 250.000 $’ı geçmesidir.

 • Satın alınan gayrimenkulde ipotek varsa: Bu durumda 250.000 $ koşulunun sağlanması için ipotek değeri düşülerek bir hesaplama yapılacaktır.

Örneğin üzerinde 180.000 $’lık ipotek olan 400.000 $’lık bir gayrimenkulü satın alacak yabancı (400.000-180.000 = 220.000 $ olduğundan) 220.000 $’lık gayrimenkulü almış sayılacağı için tek başına bu gayrimenkul ile vatandaşlık başvurusunda bulunamayacaktır.

 • Noter’de yapılan sözleşme başvuruya imkân tanır mı: Normal şartlarda Noter’de gayrimenkul devir işlemleri gerçekleşmiyor olup yalnızca devre ilişkin bir sözleşme yapılabilmektedir. Ancak 250.000 $ değerindeki kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullere ilişkin noterde sözleşme düzenlenmesi ve üç yıl süreyle devredilmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunulması halinde alıcı yabancılar vatandaşlık başvurusunda bulunabilecektir. Ancak bu sözleşmenin tapu siciline şerh edilmesi ve ödenen bedele ilişkin (bankalar tarafından onaylanmış) dekontların başvuru esnasında sunulması gerekecektir.

 • 19.09.2018 tarihinden önce alınmış gayrimenkuller için başvuruda bulunulabilir mi: 12.01.2017 ve 18.09.2018 tarihleri arasında başvuruda bulunulabilecek olsa da bu taşınmazların değerinin 250.000 $ yerine 1.000.000 $ olması gerekecektir. 12.01.2017 tarihinden önce alınmış gayrimenkullerde vatandaşlık için herhangi bir başvuruda bulunulamayacaktır.

 • Gayrimenkulün kimlerden alındığı önemli midir: Evet. Başvuruda beyan edilecek gayrimenkullerin yabancılardan satın alınmamış olması ve bu gayrimenkullerin 12.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir yabancının mülkiyetine geçmemiş olması gerekmektedir. Benzer şekilde başvuruda bulunan yabancının pay sahibi olduğu şirketlere ait gayrimenkuller başvuruda kullanılamayacağı gibi bu şirketlerden alınan gayrimenkuller de başvurunun olumsuz neticelenmesine sebebiyet verecektir.

 • Krediyle alınan gayrimenkul için başvurulabilir mi? Evet. Ancak burada da gayrimenkulün bedelinden kredi tutarı düşülecek ve bulunan meblağın 250.000 $’ı geçmesi halinde vatandaşlık için başvurulabilecektir.

Bu doğrultuda 50.000 $ kredi çekilerek alınan 260.000 $’lık bir gayrimenkulün değeri (260.000 $– 50.000 $) 210.000 $’mışçasına değerlendirilecek ve bu kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunamayacaklardır.

Son olarak satın alınacak gayrimenkul üzerinde ipotek, haciz vb herhangi bir takyidat olmadığına da dikkat etmek gerekiyor olup detaylı bilgi için Gayrimenkul Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Başvuru Prosedürü Nasıldır?

Tapuda satış işlemlerini gerçekleştiren yabancı başvurusunu aşağıdaki belgeler eşliğinde Tapu Müdürlüğü’ne yapabilecektir:

 • Başvuru dilekçesi

 • Pasaport

 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi,

 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği,

 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,

 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, (belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı)

 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Bu belgeler ile birlikte Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldıktan sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı başvuruyu kontrol edip uygunluk belgesi düzenleyecektir. Bu aşamadan sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne ikamet izni başvurusu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü’ne ise vatandaşlık başvurusunda bulunulabilecektir.

Bu noktada gayrimenkul alımı ile vatandaşlık kazanmaya dair herhangi bir hukuki sorunuz olması halinde bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Vatandaşlık Alan Kişinin Eşi ve Çocukları da Vatandaş Olabilecek midir?

Türk vatandaşlığının kazanılması her ne kadar eşin vatandaşlığını etkilemeyecek olsa da 18 yaşın altındaki çocuklar Türk Vatandaşlığı alabileceklerdir. Bunun için vatandaş olmayan eşin muvafakat vermesi gerekecektir.